Acéldiszkont Kecel

+36 30 497 6045

Acéldiszkont Kecskemét

+36 30 116 3252

Acéldiszkont Baja

+36 30 090 1887

Acéldiszkont Kft. Gazdálkodó Szervezet Adatvédelmi Szabályzata

 

amely elfogadásra került 2019.06.14 napján, s bárki számára hozzáférhető a gazdálkodó szervezet 6237 Kecel, Külterület hrsz.: 0224/40 szám alatti székhelyén elhelyezett hirdető táblán, illetve Orcsik Csaba adatvédelmi felelősnél a orcsik.csaba@aceldiszkont.hu elektronikus levelezési címen előterjesztett írásos kérelem hatályosulását követő 3 napon belül elektronikus levél útján kézbesíthető

A szabályzatban érintett bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható személy, akinek adatait kezeljük

 1. Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő székhelye: 6237 Kecel, Külterület hrsz.: 0224/40, adószáma: 26759003-2-03, elektronikus elérhetősége: orcsik.csaba@aceldiszkont.hu, gazdálkodó szervezetünknél az adatvédelmi felelős neve: Orcsik Csaba, elérhetősége: 20/3575557

Az adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET 37 cikk alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

 1. Az adatkezelés követett alapelvei
 • a személyes adatokat kizárólag jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átláthatóan szabad kezelni
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehet gyűjteni és azok nem kezelhetőek a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • a gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőeknek és relevánsaknak kell lenniük, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Kötelező megtenni minden észszerű intézkedést annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell.
 • a személyes adatokat olyan formában szabad tárolni, hogy az érintett csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Személyes adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségek:

 1. csak előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelhető, azaz gyűjthető, rögzíthető, rendszerezhető, tárolható és felhasználható
 2. személyes adat csak akkor kezelhető ha jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön fel kell hívni az érintett figyelmét
 3. az érintett személyes adatai akkor is kezelhetőek, ha az érintett adatainak kezeléséhez az adatkezelőnek, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke.
 • Az Adatkezelő által kezelt adatok:

Tevékenység          megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Nyilvántartási szám

gazdasági kapcsolatfelvétel, jogi kötelem kialakításával nem járó tárgyalások folytatása

Cél az adatkezelő szolgáltatásainak minőségének ellenőrzése és javítása,

statisztikai célok

Társaságunk jogos érdeke

megbeszélés időpontja

az érintett közvetlen elérhetőségei

…. hónap

 

szolgáltatásaink igénybevételével nem járó kapcsolatfelvétel

Cél az adatkezelő szolgáltatásai iránti kereslet felmérése

értesítés üzemszünetről, adatkezelő elérhetőségének módosulásáról, stb.

hozzájárulás

vezetéknév, keresztnév

e-mail cím, telefonos elérhetőség

a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

 

Ügyintézés, panasz

·         észrevételre, panaszra válaszadás

·         jogi kötelezettség

·         (Szavatossági jogok érvényesítése és fogyasztó védelem)

·         teljes név

·         e-mail cím

·         telefonszám

·         levelezési cím

·         egyéb személyes üzenet

·         5 évig

·

Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vétele

Cél partnerek regisztrációja és nyilvántartása,

megrendelések kezelése és teljesítése,

a partnerek, a számlázás és a kézbesítés kezelése,

panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése,

partnerek szokásainak elemzése,

partnerekkel kapcsolattartás.

hozzájárulás

szerződés

jogszabályi rendelkezés

(GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont,

Eker tv. 13/A §,

Számv. tv. 169. §).

teljes név,

telefonszám és e-mail cím,

az partner/érintett korábbi jogügyleteinek adatai (termék, mennyiség, ár, időpont),

fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám, e-pénztárca, utánvétel, stb.),

egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel,

kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó) vagy az átvételi pont adatai,

számlázási név, természetes személy esetén teljes név,

az érintett adószáma vagy adóazonosító jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek)

számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó).

szerződéses kacsolat időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig

 

A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.

A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

 

 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásért az érintett az orcsik.csaba@aceldiszkont.hu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, amelyre választ az adatkezelő, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) köteles válaszolni az érintett által megadott elérhetőségen.

 1. Az érintett adatszolgáltatása

A személyes adatokat az érintett kizárólag önkéntesen bocsáthatja az adatkezelő rendelkezésére a kapcsolattartása során.

Az érintett kötelezettsége, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, az ebből eredő felelősség az érintetett terheli. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.

Amennyiben az érintett nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezni kell, hogy az érintett az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • az adatfelvétel során bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának teljesítését az adatkezelő 10 napos határidővel köteles teljesíteni, azonban amennyiben, hogy jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekeinek érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetek, s erről az érintett tájékoztatni kell.

 1. Adattovábbítás

Az érintett adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatja az adatkezelő, adatfeldolgozás esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével köteles biztosítani az adatkezelő, hogy az érintett személyes adatait ne használhassák az érintett hozzájárulásával ellentétes célokra.

Az adatkezelő külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságoknak (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adására, adatok közlésére vagy iratok rendelkezésre bocsátására irányuló megkeresését az adatkezelő köteles teljesíteni az érintett hozzájárulása nélkül is, azonban kizárólag a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az adatkezelő adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az érintett személyes adatait megismerni.

 1. Személyes adatok védelme

A személyes adatok védelme érdekében az adatkezelő köteles folyamatosan az adatokhoz való a fizikai hozzáférést ellenőrizni, munkavállalókat folyamatosan oktatni és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartani.

A technikai intézkedések keretében az adatkezelő titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket köteles használni. Adatkezelő kifejezetten tájékoztatja az érintettet arról, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak, ezért adatkezelő figyelmezteti az érintettet arról, hogy az elektronikus formában, interneten keresztül történő adattovábbításáért az adatkezelő nem tud teljes körű felelősséget vállalni.

 • Az érintett jogai

Az érintett jogosult

 • z adatkezelésről tájékoztatást kérni,
 • a kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését kérni,
 • az adatkezelés ellen tiltakozni és adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) kérni,
 • bíróság előtt jogorvoslattal élni,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html)

(Az adatkezelést Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Adatkezelési tájékoztatás

Az érintett kérelmére az adatkezelő köteles az általa kezelt, illetve az általa – vagy a megbízott adatfeldolgozó által – feldolgozott

 • adatakról,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedésekről, továbbá
 • a személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről

tájékoztatást adni.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül köteles az adatkezelő a kért tájékoztatást megadni. A tájékoztatás ingyenes kivéve, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már benyújtott. Az adatkezelő köteles az érintett által teljesített költségtérítést visszatéríteni amennyiben az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást az adatkezelő csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Adatkezelő a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről köteles az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az adatkezelő az érintett zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül írásban vagy – az érintett hozzájárulásával – elektronikus úton közölni kell elutasítás indokait azzal, hogy az érintettet tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül köteles az adatkezelő a kérelmet elbírálni és a döntéséről az érintettet írásban tájékoztatni. Kérelem megalapozottsága esetén az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg kell szüntetni és az adatokat zárolni kell, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni kell mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok továbbításra kerültek, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A kérés teljesítése megtagadható ha az adatkezelő igazolni tudja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő elmulasztja a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az érintett bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az adatkezelő székhelyén valósul meg.

A jelen szabályzatban foglaltak megvalósulásáért felelős személy: Orcsik Csaba